Finalizarea studiilor de licență presupune participarea la examenul de licență, compus din două probe: una scrisă și una orală, care constă în susținerea lucrării de licență în fața comisiei de examinare. Promovarea fiecărei probe este obligatorie pentru obținerea diplomei de licență. Media aritmetică a celor două note obținute la examenul scris și la susținerea lucrării de licență trebuie să fie cel puțin 6 (șase). Se consideră că o probă a fost promovată dacă studentul a obținut cel puțin nota 5 (cinci). 

Proba scrisă se notează astfel (100 puncte):

Acces rapid:


Dosarul complet ce se depune odată cu lucrarea de absolvire a studiilor va conține:

  1. Lucrarea de licență în 2 exemplare printate și spiralate (nu este nevoie de copertă cartonată);
  2. Lucrarea în format electronic (pe CD ori stick);
  3.  Fișa de evaluare a lucrării, semnată de cadrul didactic coordonator, în două exemplare (fiecare inserat în câte un exemplar al lucrării). Fişa de evaluare care conţine acordul profesorului coordonator pentru depunerea lucrării şi nota propusă trebuie să fie prinse în ambele exemplare de lucrare, a doua pagină după pagina de titlu şi să se regăsească şi în format electronic pe CD / stick cu lucrarea. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără fișa de evaluare semnată de cadrul didactic coordonator!
  4. Declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor (implică verificare împreună cu cadrul didactic coordonator a lipsei de plagiat în lucrare). Declaraţia privind originalitatea şi respectarea drepturilor de autor trebuie să fie prinsă în lucrări (după fişa de evaluare) şi în format electronic pe CD / stick. Atenție, secretariatul nu va primi lucrarea fără declarația privind originalitatea și respectarea drepturilor de autor! Download formular de aici. 
  5.  Fișa de lichidare (atenție, implică vize la diferite birouri SNSPA, vă recomandăm să mergeți din timp) + cererea către decanat de înscriere în examen + declarația de autenticitate a documentelor depuse + 3 fotografii ¾ color, recente + copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau de licenţă (după caz) + copie legalizată după certificatul de naştere şi/sau căsătorie (dacă este cazul). Download de aici formulare necesare: Fisa de lichidare (cuprinde cererea de înscriere și declarația de originalitate a documentelor).
  6. Doar pentru studenții înmatriculați în anul III pe locurile cu taxă: dovada achitării taxei de 200 lei (detalii aici)

Pentru alte întrebări, vă rugăm să contactați tutorele de an.