Dragi studenți,

Vă rugăm să nu uitați că, în orice moment, este nevoie ca o serie de acte să existe la dosarele dvs. de la secretariat, inclusiv copia legalizată după diploma de licență / bacalaureat, astfel:

  • Conform Ordinului Nr 3165 din 4 februarie 2015 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 emis de MECŞ,  Art.13, al. 2 şi 3 “În vederea înmatriculării, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să depună în original până la data stabilită prin metodologia proprie de admitere, diploma/adeverinţa de baclaureat/licenţă/disertaţie la Secretariatul facultăţii/departamentului. Adeverinţa este valabilă doar pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat/licenţă/master în sesiunea 2014-2015”. Neprezentarea diplomei de bacalaureat/licenţă/master sau a adeverinţei în original din vina exclusiv a candidatului admis, în termenul stabilit prin metodologia proprie de admitere duce la pierderea locului finanţat de la bugetul de stat”. Astfel, adeverinţa de licenţă depusă la înmatriculare după admiterea din iulie/septembrie 2015  este valabilă maximum 12 luni şi expiră la eliberarea diplomei. Adeverinţa se înlolcuieşte cu diploma de licenţă în original, în cazul în care studentul ocupă un loc de buget, sau o copie legalizată, în cazul în care studentul ocupă un loc cu taxă. Aceste documente fac parte obligatoriu din dosarul studentului pe tot parcursul şcolarităţii. Aceleaşi menţiuni sunt prevăzute şi pentru concursul de admitere din sesiunea iulie/septembrie în Ordinul nr.6102 /2016 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul univearsiatare 2017-2018  emis de MENCŞ, Art.13, al 3  privind  obligativitatea depunerii la înmatriculare a diplomelor de bacalaureat/licenţă/master în original pentru studenţii care ocupă un loc de buget.

Doar în dosarul de concurs de admitere, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se acceptă copii xerox însoţite de original pentru certificarea conformităţii.

  • Studenţii promoţiei 2015-2017 – Studii universitare de masterat, la înscrierea pentru susţinerea examenului de disertaţie depun odată cu lucrarea de absolvire dosarul ce conţine copii legalizate, conform cerinţelor ordinului de mai jos, în vederea înaitării acestora Biroului Eliberări Acte de Studii. Conform Ordinului nr.657/24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior emis de MEN art.17, al.3, “Dosarul absolventului/absolventei va conţine următoarele: actul de studii şi anexele respectivului act de studii în baza cărora absolventul a fost admis la concurs/studii (copii legalizate), certificat de naştere, certificat de căsătorie sau alte acte care modifică/completează numele absolventului/absolventei  (copii legalizate), 2 fotografii legalizate recent, pe hârtie fotografică, color, format 3×4 cm, fişa de lichidare, întocmită conform reglementărilor instituţiei”.