Domeniul Management din cadrul Școlii Doctorale Multidisciplinare a SNSPA: cui ne adresăm

Profilul candidatului este pentru noi foarte important. Acesta trebuie să demonstreze:

 • Curiozitate și spirit de creativitate în formularea unor întrebări de cercetare noi și provocatoare;
 • Un interes autentic pentru managementul strategic, antreprenoriat, inovare;
 • Pasiunea de a explora procese și fenomene noi și de a le examina în profunzime;
 • Propensiunea spre cercetarea care poate transforma pozitiv practica managerială.

Candidații pot fi tineri cercetători care au absolvit recent programe masterale sau practicieni cu experiență diversă (antreprenori, manageri, traineri, specialiști din departamentele de R&D, consultanți etc.) dornici să privească dintr-un alt unghi dinamica organizațiilor și a mediului de afaceri.


Ce vă propunem

Cursurile oferite doctoranzilor în Management sunt orientate spre tendințele și provocările actuale, atât în cercetare, cât și în practică:

 • Strategii și procese de management și inovare – titular de curs: Conf. univ. dr. Florina Pînzaru
 • Metode calitative și cantitative în cercetarea din științele economice – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu
 • Topici avansate de management strategic – titular de curs: Prof. univ. dr.  Constantin Brătianu
 • Etica cercetării și integritate academică – titular de curs: Conf. univ. dr. Elena-Mădălina Vătămănescu

Doctoranzii au posibilitatea să desfăşoare activităţi de cercetare şi să publice în centrele specializate ale Facultății de Management:

 • Centrul de Cercetare în Management (CCM) – condus de conf. univ. dr. Mădălina Vătămănescu (http://ccm.facultateademanagement.ro/). Centrul de Cercetare în Management (CCM) din cadrul Facultății de Management, SNSPA, își propune să devină o agora științifică pentru cercetători și practicieni din diferite domenii, promovând o abordare inter- și transdisciplinară. CCM vizează teme de actualitate transpuse în analize conceptuale și empirice cu un înalt nivel calitativ, promovate prin intermediul unor publicații științifice și conferințe cu renume internațional și prin organizarea unor evenimente academice tematice. Misiunea sa este de a sprijini, dezvolta și integra cercetarea de elită în toate activitățile educaționale, academice și științifice. Obiectivul subsumat al CCM este reprezentat de crearea unui edificiu interdisciplinar prin prisma căruia cercetători din întreaga lume își pot împărtăși pasiunea și dedicarea față de cunoaștere și inovare.
 • Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile (COSR) – condus de conf. univ. dr. Alexandra Zbuchea (http://www.facultateademanagement.ro/centrul-de-cercetare-in-management-si-leadeship/). Centrul pentru Studiul Organizațiilor Responsabile urmărește promovarea unor practici sustenabile atât în mediul privat cât și în cel public, atât în cadrul organizațiilor pro-profit, cât și a celor non-profit. Acest deziderat se realizează prin conectarea mediului academic cu organizații sustenabile, studierea și promovarea practicilor responsabile, promovarea inovării sociale în organizații, oferirea de resurse privind practicile responsabile în societarea contemporană, înțelegerea consumatorilor și a cetățenilor și simularea unui comportament responsabil din partea lor. Centrul activează ca un hub științific de întâlnire a stakeholderilor interesați în dezvoltarea sustenabilă a societății, care doresc să fie parte a unui eco-sistem economic sustenabil.
 • Centrul de Leadership și Inovare (CLI) – condus de dr. Ioana Petrescu (http://cli.facultateademanagement.ro/). Centrul de Leadership si Inovare (CLI) își propune să contribuie la dezvoltarea şi promovarea leadershipului de calitate atât în sfera privată, cât și în cea publică, la promovarea activităților de inovare în interiorul SNSPA și în afara ei. CLI dorește să crească gradul de conștientizare la nivelul societății privind importanța leadershipului și a inovării, să ofere de expertiză mediului academic, actorilor sociali, economici şi politici relevanţi, să elaboreze şi să implementeze proiecte de cercetare, pe cont propriu sau în parteneriat și, nu în ultimul rând, să atragă fonduri naţionale şi internaţionale în vederea realizării proiectelor asumate. Pentru realizarea acestor obiective, CLI organizează dezbateri cu studenși și personalități publice, seminarii, evenimente şi conferinţe pe teme legate de leadership și inovare, realizează analize și elaborează rapoarte împreună cu parteneri din mediul privat.

În ce constă admiterea

Admiterea are loc în temeiul Regulamentului privind organizarea Concursului de Admitere la doctorat. La concursul de admitere se pot înscrie numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Tema propusă în proiectul individual de cercetare doctorală trebuie să se încadreze într-una dintre temele prioritare ale programului de cercetare doctorală din cadrul Facultății de Management


Care sunt temele de interes

Cei trei conducători de doctorat propun teme noi care să stimuleze gândirea analitică și spiritul critic al doctoranzilor, care să repună în discuție adevăratele probleme de cercetare, implicațiile lor pragmatice și scenariile viitoare cu un nivel ridicat de obiectivare, astfel:

Prof. univ. dr. Constantin Brătianu

 • Managementul cunoștințelor în economiile emergente;
 • Managementul dinamicii cunoștințelor organizaționale;
 • Universitățile ca organizații care învață;
 • Învățarea organizațională și organizațiile care învață;
 • Integrarea strategiilor de cunoștințe în strategiile corporative;
 • Cunoștințele emoționale și inteligența emoțională în leadershipul transformațional;
 • Pierderea de cunoștințe și riscurile asociate acesteia.

Conf. univ. dr. Florina Pînzaru

 • Impactul digitalizării asupra practicii manageriale;
 • Managementul inovării și tehnologiei: cercetare-dezvoltare, strategii și noi modele de afaceri;
 • Managementul resurselor și strategii de dezvoltare;
 • Strategii manageriale și de marketing pentru crearea de plusvaloare;
 • Managementul agilității organizaționale;
 • Leadership și managementul echipelor de nativi digitali;
 • Managementul programelor complexe de dezvoltare.

Conf. univ. dr. Elena Mădălina Vătămănescu

 • Rolul capitalului intelectual în dezvoltarea organizațională;
 • Resurse intangibile și competitivitate organizațională;
 • Rolul capitalului intelectual în internaționalizarea afacerilor;
 • Modele manageriale integrative și sustenabilitatea organizațiilor;
 • Comportament și diagnoză organizațională în organizațiile competitive;
 • Impactul rețelelor sociale profesionale asupra competitivității manageriale;
 • Strategii și practici manageriale B2B;
 • Modele multidimensionale de analiză a practicilor organizaționale și manageriale.

 

Cum ne găsiți

Pentru întrebări sau detalii suplimentare, ne puteți contacta pe e-mail:  [email protected] [email protected]  [email protected]